Missie en visie

Onze missie en visie

Transparant

Ter Lindemedewerkers geloven in transparantie. Vanuit de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag van de ouders en het kind; proberen we haalbare, transparante doelstellingen te formuleren.

We houden rekening met het tempo, de verwachtingen, de draagkracht  en de hulpvraag om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te stimuleren.

Laagdrempelig

Laagdrempelige zorg is onze drijfveer! We zijn een centrum voor iedereen! We hebben respect voor elke cultuur en etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.

Eerlijk en open

Een eerlijke en open communicatie staat voorop! We fungeren als een neutrale partij tussen kinderen, ouders, scholen, clb’s, referentiecentra, artsen, universitaire ziekenhuizen, …

Samen met alle betrokken partijen denken we na over de toekomst en bouwen we een perspectief uit voor ieder kind of jongere.

ICF

Iedere Ter Lindemedewerker denkt vanuit een holistische behandelingsvisie, dat kadert binnen het ICF-model. Dit betekent dat bij ieder kind het functioneren en de eventuele problemen die er zijn in kaart worden gebracht.
Daarnaast wordt ook gekeken naar persoonlijke factoren en factoren van buitenaf die hierop van invloed kunnen zijn.
ICF bekijkt het kind vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief.

Revalidatie op maat

Revalidatie op maat wordt gecreëerd voor ieder kind. We werken dienstoverschrijdend en streven continue naar verbetering en groei door middel van vorming, training en opleiding. We zoeken samen naar creatieve oplossingen voor kleine en grote problemen.

Wanneer er meer hulp nodig is, gaan we samen op zoek naar aanvullende hulpverlening (bv thuisbegeleiding) binnen het kluwen van verkapte zorg.

Nodige discretie

Nodige discretie en beroepsgeheim zijn waarden die ons nauw aan het hart liggen.

 

Deskundige hulpverlening

Deskundige hulpverlening en netwerking staan centraal! De Ter Lindemedewerkers zijn een dynamisch, talentvol en jong team die elkaar trachten te inspireren. Door samen te werken proberen we elkaar wederzijds te verrijken. Een goede motivatie en betrokkenheid is onontbeerlijk voor goede revalidatie.
We bewaken de kwaliteit van onze organisatie door onszelf voortdurend in vraag te stellen en door een beleid te voeren waarin we streven naar verbetering. Hierbij vinden we de mening van kinderen, ouders en derden belangrijk.
Een goede samenwerking met andere betrokken diensten zijn geen vraag, maar een must!

ter linde Logo

Engagement

Een engagement wordt verwacht van elke medewerker, maar ook van elk kind en elke ouder. We weten dat dit niet altijd evident is, maar verwachten van iedereen een inspanning!
Er zijn zo’n 120-tal kinderen die in ons centrum gemiddeld tweemaal per week, soms meerdere jaren, een multidisciplinaire behandeling volgen. Daarnaast wachten meer dan 120 kinderen om met hun problemen geholpen te worden. En de wachtlijst blijft groeien…
Ook de komende jaren zullen we met steeds beter wordende competenties, meer ervaring, dezelfde inzet en noodgedwongen met dezelfde beperkte (financiële) middelen ons werk verder zetten in het belang van onze kinderen.

Missie, visie en waarden van CAR REVA TER LINDE vzw met objectieven en referentiekader

Missie

Statutair:

Het maatschappelijk doel van de vzw is statutair omschreven in titel III art. 3 van de oprichtingsstatuten. Het maatschappelijk voorwerp of doel der vereniging houdt in: de studie, behandeling, functionele revalidatie, pedagogische en sociale begeleiding van mindervaliden en hulpbehoevende validen ten einde een bevredigende sociale en professionele reïntegratie te bekomen.

 

Praktisch:

Reva Ter Linde vzw heeft tot doel de integratie of re-integratie van kinderen en jongeren (van 0 tot 19 jaar) te bevorderen in alle maatschappelijke contexten.

Dit betekent concreet:

 • het opstellen en uitvoeren van een multidisciplinair onderzoek en revalidatiezorgplan op maat van elk kind of elke jongere en zijn/haar omgeving of netwerk die beantwoordt aan de doelgroepen van het CAR, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkeld worden.
 • de pedagogische ondersteuning aan het gezin van de zorggebruiker, dat hier om verzoekt
 • de samenwerking met personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstelling nastreven. 

 

Visie

Reva Ter Linde vzw wilt:

 • een laagdrempelige, transparantie, kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde zorg aanbieden op maat van elke zorggebruiker.
 • in de regio een toonaangevende rol spelen in de hulpverlening aan in hun ontwikkeling belemmerde kinderen en jongeren

 

De visie van het CAR bestaat in de overtuiging dat:

 • elke persoon intrinsiek voldoende mogelijkheden heeft om een integratie in de maatschappij te realiseren
 • deze hulpverlening in eerste instantie – en zolang als mogelijk – moet kunnen verstrekt worden op ambulante wijze, d.w.z.:
  1. de betrokken persoon moet in de eigen omgeving (gezin, school,…) kunnen blijven
  2. de betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving moet maximaal benut worden
  3. de motivatie van de zorggebruiker en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie

 

Het is dan ook van het grootste belang dat:

 • de zorggebruiker blijvend te motiveren, zijn geloof in eigen kunnen en zijn zelfwaardegevoel op peil te houden of te brengen
 • de opvoedingsverantwoordelijken te ondersteunen, indien wenselijk, zodat ook zij opnieuw geloven in de mogelijkheden van een kind
 • de opvoedingsverantwoordelijken te informeren (psycho-educatie)
 • de context te betrekken bij invulling van het behandelplan o.b.v. de hulpvragen van de zorggebruiker zelf, de opvoedingsverantwoordelijken en de school

 

 

Waarden van het CAR

 • geloof in de unieke eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving
 • geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind of elke jongere
 • respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu
 • respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving
 • vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers
 • geloof dat de interactie hulpvrager – hulpverlener beiden groeikansen biedt en rijker maakt
 • continu streven naar verbeteren van de hulpverlening
 • verder kijken dan enkel de stoornis

Objectieven ten aanzien van de doelgroepen

 We willen vooreerst via een gespecialiseerd multidisciplinair onderzoek zicht krijgen op de hulpvragen van de zorggebruiker en zijn context. We brengen het geheel in kaart via het ICF (Internationale Classificatie van het menselijk functioneren)- kader.

Vervolgens stellen we in samenspraak met alle betrokkenen een handelingsplan op, en via een multidisciplinaire behandeling en begeleiding in een ambulant kader willen we een zo goed mogelijk niveau van functioneren bereiken.

 

Rechten van de zorggebruiker

Afhankelijk van de betreffende doelgroep zal de klemtoon liggen op:

 • het bevorderen van de cognitieve en emotionele vaardigheden,
 • bijbrengen van aangepaste sociale vaardigheden,
 • stimuleren van de communicatieve vaardigheden,
 • stimuleren van de ruimtelijk-visuele functies en de lateralisatie-ontwikkeling,
 • pedagogische ondersteuning en ondersteuning van de omgeving,
 • bijbrengen van inzicht,
 • corrigeren van de grove motoriek in functie van een harmonische ontwikkeling.

We streven naar een optimale integratie van de zorggebruiker in de verschillende maatschappelijke contexten en we beperken de gevolgen van de problematieken of stoornissen.

We bevorderen de motivatie tot leren én in samenspraak met opvoedingsverantwoordelijken en de school; faciliteren we de transfer van het aangeleerde naar de verschillende contexten.

 

We richten ons tot gezinnen met kinderen en jongeren met mentale handicap, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, complexe ontwikkelingsstoornissen, hyperkinethische stoornissen, stemmingsstoornissen en een vermoedensdiagnose.

 

Geschreven referentiekader

De zorgverlening vertrekt vanuit een visie dat elk kind uniek is en ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt. Het onderzoeksproces is dan ook gericht op het ontdekken en juist inschatten van deze mogelijkheden om vervolgens de globale begeleiding hierop af te stemmen.

Dit proces van onderzoek en begeleiding zal van in het begin gekenmerkt zijn door een grote zin voor openheid en communicatie, zowel met de betrokkene als met de omgeving, als met de organisatie.

Dit impliceert dat alle belangrijke beslissingen weliswaar ná grondig geïnformeerd te zijn door de begeleiders, bij de betrokkene zelf ligt.

Alle medewerkers engageren zich ten volle om een efficiënt antwoord te bieden op de hulpvraag.

Zij streven daartoe naar een optimale inzet van deskundigheid.

Zij verbinden zich daarbij tot respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy van elke zorggebruiker.

Een efficiënt antwoord betekent:

 • zo snel mogelijk
 • goede afspraken maken
 • de intake en de diagnostiek deskundig uitvoeren
 • het revalidatieaanbod opstellen, uitvoeren en beëindigen in overleg met de zorggebruiker en de context

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact