Aanmelden

Hoe aanmelden?

De aanmelding gebeurt telefonisch op het nummer 03 889 72 84, via het elektronische aanmeldingsformulier of mondeling ter plaatse in ons centrum. 
Er kan een vrijblijvend en verkennend gesprek met de maatschappelijk werker gepland worden.

Wat bezorgt u aan het centrum:

  • vijf klevers van het ziekenfonds van uw kind
  • één kleefbriefje van de wettelijk vertegenwoordiger (bij wie het kind staat ingeschreven)
  • een foto van uw kind
  • (recente) verslaggeving van andere diensten bv. COS, school, CLB, ziekenhuis, …
  • een uittreksel van de akte i.f.v. het hoederecht (enkel voor gescheiden ouders)

Alvorens de onderzoeksperiode opgestart kan worden, dient er een document in orde gebracht te worden, namelijk een verwijsbrief voor multidisciplinair onderzoek en therapie van een arts, het CLB of een eerstelijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector.

Als laatste wordt de overeenkomst voor start van onderzoek gehandtekend door de ouder(s).

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact