Behandeling

Behandeling

Wanneer, na onderzoek, ambulante en multidisciplinaire therapie aangewezen is, wordt er een
administratieve bespreking ingepland met de maatschappelijk werker of directie. Hierbij wordt er een revalidatieovereenkomst getekend, waarin uw en onze rechten en plichten staan.

Nadien wordt uw dossier, ter goedkeuring voor revalidatie, opgestuurd naar de mutualiteit.

Bij goedkeuring, wordt uw kind, afhankelijk van de noden en de hulpvraag, multidisciplinair begeleid. Dit gebeurt door therapeuten vanuit verschillende disciplines: ergotherapie, logopedie, kinesitherapie/ psychomotoriek  en/of psychologie.
Ons team van therapeuten staat onder permanent toezicht van een revalidatiearts/kinderarts, een kinder- en jeugdpsychiater en een neuropsychiater/ revalidatiearts.
Bij aanvang van de therapieperiode worden er enkele interdisciplinaire hoofddoelen opgesteld, gebaseerd op de belangrijkste algemene noden van jullie kind en de hulpvraag van de ouders.

Elke therapeut, waarbij uw kind therapie heeft, werkt aan deze doelen vanuit zijn/haar eigen domein. De doelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgesteld, indien nodig. Ons algemeen doel is een zo goed mogelijk functioneren in het gewone leven (thuis, school, sportclub,…) te bekomen.

Op basis van de problematiek van uw kind wordt een geïndividualiseerd revalidatieprogramma opgesteld. Er kan zowel individueel als in groep gewerkt worden. Jullie kind krijgt, telkens per schooljaar, een vaste plaats op de uurrooster. Meestal zal dit twee keer per week gedurende 1 à 2 uur zijn, om een zo goed mogelijke evolutie te bekomen.
Peuters en kleuters krijgen een plaatsje in de voormiddag, terwijl lagere schoolkinderen en jongeren in de namiddagen en ‘s avonds bij ons terecht kunnen. Wettelijk mag een kind 150 minuten afwezig zijn op school voor multidisciplinaire revalidatie, inclusief vervoer.

Tijdens het behandelingsjaar moet uw kind verplicht twee keer bij een arts, verbonden aan het centrum, behandeld worden.

Op regelmatige basis worden er evaluatie, team- en adviesgesprekken gedaan met het personeel, de ouders, de school en/of andere partijen waarmee samengewerkt wordt. (zoals CLB, thuisbegeleiding, CCG, VK, …) .

Jaarlijks wordt er een ICF-verslag opgemaakt, waarin de doelstellingen telkens opnieuw worden bijgesteld.

Er wordt een verantwoordelijke therapeut voor revalidatie aangesteld voor uw kind, die volgende functies heeft:

 • Aanspreekpunt bij opmerkingen en problemen
 • Verantwoordelijke voor het coördineren van overlegmomenten (ouderbesprekingen, schoolbesprekingen,…)
 • Dossierverantwoordelijke

Er kunnen verschillende soorten therapie gegeven worden:

 • Training van de executieve functies
 • Training van de schoolse vaardigheden (rekenen, lezen, schrijven)
 • Eetbegeleiding
 • Training van sociale vaardigheden
 • Assertiviteitstraining
 • Training van de taalvaardigheden
 • Communicatietraining
 • Training van de motorische vaardigheden
 • Spel- en gedragstherapie
 • Cognitieve- en geheugentraining
 • Training van de ADL-vaardigheden
 • Psycho-educatie

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact