Onderzoek

Onderzoek

Wij vertrekken vanuit uw hulpvraag en de vraag van de doorverwijzer. Op basis van deze vragen wordt in een gesprek uitgemaakt of onze werking aansluit bij uw vragen en noden.

Er wordt een onderzoeksperiode opgestart. Tijdens deze periode wordt u een verantwoordelijke therapeut van het onderzoek toegewezen. Deze therapeut is het eerste aanspreekpunt voor ouders en eventuele derden. Deze coördineert het onderzoek van uw kind.

De voorgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind wordt in kaart gebracht d.m.v. van gesprekken met de verantwoordelijke therapeut en de arts. Er volgen ook nog verschillende onderzoeken en observaties bij verschillende disciplines o.a. ergotherapie, psychomotorische therapie, logopedie en psychologie.

De reglementering van het Departement Zorg vereist dat elk kind dat in onderzoek is één keer gezien wordt door de arts verbonden aan het centrum.

Gegevens uit de gesprekken, onderzoeken en contacten met externe diensten (vb. school, CLB, privétherapeuten…) worden verzameld. Op basis van deze gegevens worden multidisciplinairerevalidatiedoelen geformuleerd.

Onze bevindingen en doelen worden samengevat in een ICF-verslag.
Het verslag wordt, na onderzoek, besproken met en goedgekeurd door de ouders, vooraleer het voor goedkeuring opgestuurd wordt naar de Zorgkas. Bij goedkeuring wordt het multidisciplinair revalidatieprogramma gestart.

Soms hoeft de revalidatie niet multidisciplinair te gebeuren. In dat geval helpen wij u bij het zoeken naar een andere hulpverlener.

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact