Laat van je horen

Laat van je horen

Hebt u een opmerking of suggestie (positief of negatief) en/of een klacht dan kan u dit noteren in ons ‘opmerkingenregister’. U kan deze uiteraard ook mondeling melden aan alle personeelsleden.

Het kan gaan over een opmerking/suggestie en/of klacht die te maken heeft met infrastructuur, facturatie, regelgeving, personeel, de algemene of inhoudelijke werking of andere.
De directie zal uw boodschap bekijken en u eventueel uitnodigen voor een gesprek. We vinden uw inbreng belangrijk om een goede zorg te kunnen blijven garanderen.
 

Hebt u een formele klacht, dan kan u dit noteren in ons ‘klachtenregister’. Wanneer u de klacht zeer ernstig acht, dan kan u een formele klacht indienen. Het indienen van een formele klacht is een serieuze zaak waar u goed over moet nadenken voordat u deze stap zet. Dit kan enkel schriftelijk.

 Het betekent dat er een officiële procedure in gang wordt gezet. Dit houdt in dat er een onderzoek wordt gestart naar uw klacht. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen u uw klacht goed kunt onderbouwen en dat u de juiste informatie verstrekt.

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact