Privacybeleid

Privacybeleid- General Data Protection Regulation (GDPR)

PRIVACY BELEID Reva Ter Linde vzw

 

 1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Reva Ter Linde vzw, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Kapelstraat 12 met ondernemingsnummer BE 0431.331.383, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemie Van den Neucker.

Reva Ter Linde vzw  is een multidisciplinair en ambulant revalidatiecentrum, opgericht in 1985.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Reva Ter Linde vzw geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd Reva Ter Linde vzw, meer bepaald hoe Reva Ter Linde vzw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Reva Ter Linde vzw leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Voor de uitvoering van de diensten is Reva Ter Linde vzw de verwerkingsverantwoordelijke.

Om te weten welke cookies worden verwerkt door Reva Ter Linde vzw, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid: Klik hier.

 

 1. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan Reva Ter Linde vzw doorgeeft bij uw aanmelding via de website, via het contactformulier, via uw aanmelding of via telefonische contact name.

 

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

 1. a) Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), geslacht, …
 2. b) Specifieke persoonsgegevens zoals fysieke gegevens, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, informatie over verwanten, beroep
 3. c) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatieverbruik, rijksregisternummer, …

 

2.2.  Daarnaast verzamelt Reva Ter Linde vzw persoonsgegevens in het kader van aanwervingen.  Wanneer u ons uw CV en/of sollicitatiebrief overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

 

 

 1. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Reva Ter Linde vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Reva Ter Linde vzw en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

 1. Op basis van welke grondslag?

Reva Ter Linde vzw baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt Reva Ter Linde vzw uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst tussen Reva Ter Linde vzw en uzelf. 

Anderzijds vraagt Reva Ter Linde vzw  toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

In uitzonderlijke gevallen beroept Reva Ter Linde vzw zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

 1. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Reva Ter Linde vzw kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.  Dit betreft mogelijk CLB’s, scholen, artsen, OCMW, politie,… (deze opsomming is niet limitatief).

Indien Reva Ter Linde vzw uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

 

 

 1. Bewerkers van patiëntenbestanden en hun bevoegdheden

Alle werknemers en medewerkers van Reva Ter Linde vzw die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter  van de betrokken gegevens strikt in acht te nemen.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Reva Ter Linde vzw bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Reva Ter Linde vzw en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer de bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.  

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

 1. Passende technische en organisatorische maatregelen

Reva Ter Linde vzw heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Reva Ter Linde vzw besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan Reva Ter Linde vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Reva Ter Linde vzw slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

 1. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  Reva Ter Linde vzw.  Daarnaast heeft u steeds het recht om Reva Ter Linde vzw te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

9.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

9.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

9.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Reva Ter Linde vzw in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

9.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van Reva Ter Linde vzw verwijderd worden.

 9.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Reva Ter Linde vzw te contacteren

 • hetzij per e-mail via directie@revaterlinde.be
 • hetzij per post naar Reva Ter Linde vzw, 2880 Bornem, Kapelstraat 12

Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

 9.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Reva Ter Linde vzw evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 07/02/2021

contact